Perekonnaseaduse kohaselt on lapsevanem kohustatud oma alaealist last ülal pidama. Lisaks sellele on vanem kohustatud teatud määral ülal pidada täisealist last 21-aastaseks saamiseni, kui viimane omandab põhi-, kesk- või kõrgharidust.

Tavaliselt täidab lahus elav vanem ülalpidamiskohustust, makstes elatist teisele lapsevanemale. Elatise suuruse määramisel lähtutakse lapse vajadustest ning muudest olulistest asjaoludest. Elatise alammäär on sätestatud seadusega ning selle suuruseks on 1/2 Eestis kehtestatud kuupalga alammäärast. Elatise küsimuse lahendamiseks on mitu varianti.

Juhul, kui lapsevanem on nõus elatist maksma, tuleb sõlmida notariaalselt tõestatud kokkulepe, mis annab võimaluse kindlaks määrata elatise suuruse. Samuti võimaldab sõlmitud kokkulepe alustada täitementlust juhul, kui lapsevanem keeldub elatise maksmisest.

Juhul, kui lapsevanem ei ole nõus notariaalset kokkulepet sõlmima, kuid elatise maksmisega on iseenesest nõus, on võimalik alustada maksekäsu kiirmenetlust elatise nõudes. Maksekäsk määrab kindlaks igakuise elatise suuruse ning selle abil on võimalik alustada täitemenetlust.

Juhul, kui lapsevanem ei nõustu elatise maksmisega või selle suurusega, on ainsaks võimaluseks elatise maksma sundimiseks esitada kohtusse hagiavaldust elatise väljamõistmiseks. Sellisel juhul teeb kohus otsuse, mis kohustab lapsevanemat maksma elatist määratud ulatuses. Kohtuotsust on, nagu eelmistelgi juhtudel, võimalik sundida täitma kohtutäituri abil.

Küsimused ja vastused

Mis on elatisabi?
Vastus

Elatisabi on riigi poolt lapsele makstav hüvitis, kelle vanem ei täida ülalpidamiskohustust. Elatisabi suurus on kuni 100 eurot kuus iga lapse kohta. Elatisabi makstakse kohtumenetluse ning täitemenetluse käigus.

Meie juristid tagavad elatisabi taotluse esitamist, et laps saaks õigeaegset finantstoetust.

Mis on elatise alammäär 2020. aastal?
Vastus

Igakuine elatis ühele lapsele ei või olla väiksem kui pool Vabariigi Valitsuse kehtestatud kuupalga alammäära. See tähendab, et laps on õigustatud saama elatist summas 292 eurot kuus.

Kas on võimalik nõuda elatist tagasiulatuvalt?
Vastus

Elatist võib nõuda tagasiulatuvalt kuni 12-kuulise perioodi eest. Tuleb arvestada, et sellisel juhul kohus võib vähendada nõutava elatise kogusummat.

Mis on teenuse hind?
Vastus

Notariaalselt tõestatud kokkulepe koostamine (koos notari tasuga) — 70 €

Maksekäsu kiirmenetluse avalduse esitamine — 70 €

Hagiavalduse esitamine elatise väljamõistmiseks — 120 €

Esindamine kohtus elatisasjas – 80 €

Vajate abi?

Esitage oma küsimus meie büroo juristile

Esita küsimus
Teie küsimusele vastab:
Mihhail Šerle
Jurist
Это изображение имеет пустой атрибут alt; его имя файла - mikhail-sherle.jpg
Registreeru juristi konsultatsioonile
Vali kuupäev:
Konsultatsiooni hind - al. 35€. Muu teenuse ostmisel kontsultatsioon on tasuta.
Vali aeg, viis ja sisesta oma andmed:
19 авг

Populaarsed teenused